+++ Paralajmërim urgjent: Shumë njerëz janë duke pranuar kohëve të fundit e-maila të rrejshëm me informatën kinse janë fitues të Green card-ës. Përmes të njëjtëve e-maila ju kërkohet atyre të bëjnë pagesa përmes Western Union-it. Ju lutemi MOS bëni pagesat e tilla përmes Western Union-it në asnjë mënyrë dhe lexoni më shumë rreth këtij problemi tek Njoftimet për Klientët tanë.
Live and Work
in the USA

Participate now in the Official US Green Card Lottery!

Kontrollimi i kualifikueshmërisë
Jeto, puno dhe studjo në SHTETET E BASHKUARA TË AMERIKËS

Ju lutemi testohuni tani nëse kualifikoheni për pjesëmarrje në llotari:
Vendi i lindjes ¹ Këtu duhet të përzgjedhni shtetin ku keni lindur. Kombësia dhe vendbanimi juaj aktual NUK janë relevante.
Keni të përfunduara 12 vite shkollim? ²

Mund të përgjigjeni me PO nëse do të keni mbaruar 12 vite shkollim (shkollen fillore dhe të mesmen)
Gjendja civile ³ Përzgjedhni statusin tuaj. Nëse jeni të martuar, në aplikimin tuaj duhet të përfshini bashkëshortin/ten tuaj, pa marrë parasysh a do të udhëtoni së bashku apo ndaraz në SHBA.
 

Kush mund të jetë pjesëmarrës në llotarinë për Green Card?
Çdo shtetas i cilitdo vend në botë mund të jetë pjesëmarrës.

Ekzistojnë dy kushte kryesore:

1. Shteti i lindjes të ketë mundësi pjesëmarrjeje

Ju apo bashkëshorti/ja juaj duhet të jeni shtetas të një vendi që i lejohet pjesëmarrja në llotari (lexoni këtu emrat e shteteve që kanë të drejtë pjesëmarrjeje). Shtetas i një vendi konsiderohet ai person që ka lindur në atë vend. Nëse keni lindur në një vend që nuk ka të drejtë pjesëmarrjeje në llotari, ju mund të përdorni sistemin e aplikimit për aplikantët që kanë lindur në një shtet që nuk kualifikohet për pjesëmarrje (lexo këtu për emrat e shteteve që kualifikohen). Shtetas i atij vendi konsiderohet një person që ka lindur në atë shtet.

2. Arsimimi apo përvoja e punës

Duhet të plotësoni njërin nga këto kushte (Opcionin 1 apo opcionin 2 në vijim):

OPCIONI 1 – Çdo aplikant duhet të ketë përfunduar shkollën e mesme. Kryerja e shkollës së mesme nënkupton mbarimin me sukses të dymbëdhjetë viteve shkollim (shkollën fillore dhe të mesme). Diplomat e kryerjes së shkollimit nuk duhet të dorëzohen tani, por pas përzgjedhjes fitues dhe gjatë intervistimit në Ambasadën amerikane.

apo

OPCIONI 2 – Përvoja dy-vjeçare e punës në një pozitë që kërkon përvojë dy-vjeçare. Dëshmitë e posedimit të përvojës së punës nuk duhet të dorëzohen tani, por pas përzgjedhjes fitues dhe gjatë intervistimit në Ambasadën amerikane. Për të përcaktuar kualifikimin bazuar në përvojën e punës, do të përdoren të dhënat nga baza online e shënimeve të Departamentit të punës.

Duhet të posedoni njërën nga dy opsionet e mësipërme: arsimimin apo përvojën e punës apo të dyjat.

3. Gjendja martesore

Nëse jeni ndarë nga bashkëshorti/ja juaj dhe kjo është vërtetuar nga gjykata, mund të aplikoni me statusin i/e/ pamartuar. Në këtë rast duhet të përzgjedhni statusin civil të beqarit apo beqareshës "i/e pamartuar".

greencard
¹ Education OR
Work Experience:
A principal applicant must have EITHER a high school education or its equivalent, defined in the U.S. as successful completion of a 12-year course of elementary and secondary education OR two years of work experience within the past five years in an occupation requiring at least two years of training process or experience to perform. The U.S. Department of Labor’s O*Net OnLine database will be used to determine the occupations that require at least two years of training or experience to perform. It is sufficient if the applicant has completed the requirements within approx. 1,5 years after the application.

² If you are separated from your spouse and a court has determined the separation, you may apply without your spouse. In this case choose "not married".
Winner P.Steinbacher says:
Steinbacher

I had chosen the 10-year subscription due to the low average annual cost and the increased winning chances through an uninterrupted participation. And it worked : we now live in America and every day I appreciate as a trucker the beauty oft he north american continent. A dream came true! Thanks to Mr Pfeiffer from Greencard Application Service who has helped us tremendously with all the paper work.